Vi skall leva upp till kundernas krav och förväntningar.

Vi skall uppfylla lag- och myndighetskrav.

Vi skall leverera tjänster i rätt tid och med rätt egenskaper.

Huvuddelen av vårt arbete sker ute hos våra kunder. Vi skall där upplevas som en del av kundens organisation.

Kunskap, förtroende, saklighet och sekretess är nyckelord för vårt agerande.

Vi är ett litet företag och ett av våra konkurrensmedel skall vara det lilla företagets flexibilitet och snabbhet.

Vi arbetar med ständiga förbättringar.

Varje medarbetare skall känna till sin betydelse i vår totala verksamhet och hur hans/hennes insats påverkar våra kunders tillfredställelse och därmed företagets resultat och utveckling.

Vår kunskap skall ge ett positivt bidrag till kundens verksamhet.

Ledningen förbinder sig att tillhandahålla tillräckliga resurser för ledningssystemet.

Vi hjälper våra kunder att utvärdera och utveckla de bästa tekniska lösningarna för ett visst angivet ändamål.

Vår målsättning är att genom hög fackkunskapsnivå, flexibilitet, god kundservice samt bra tjänster få kunden att uppleva oss som det bästa alternativet så att han kommer tillbaka till oss.